Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    -Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van AllesOp1App.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van AllesOp1App, alsmede op de tussen AllesOp1App en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.


1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met AllesOp1App overeenstemming is bereikt.


1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AllesOp1App en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.


Aanbod en overeenkomst2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft AllesOp1App het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen AllesOp1App en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van AllesOp1App on line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.


2.3 In de regel zal AllesOp1App levering doen plaats vinden binnen 5 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.


2.4 Hoewel AllesOp1App de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen AllesOp1App en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Prijzen/tarieven en betaling3.1 De door AllesOp1App in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.


3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


3.3 AllesOp1App behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van AllesOp1App van de prijsverhoging.


3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.


3.5 AllesOp1App accepteert geen betalingen per termijn.


3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft AllesOp1App het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.


3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is AllesOp1App gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van AllesOp1App te weigeren.


3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door AllesOp1App gecorrigeerd.


Levering/leveringstermijnen/transport4.1 De door AllesOp1App (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens AllesOp1App, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AllesOp1App.


4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.


4.3 AllesOp1App behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.


4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door AllesOp1App niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is AllesOp1App gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door AllesOp1App in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van AllesOp1App om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door AllesOp1App voortduurt, door de Opdrachtgever van AllesOp1App geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl AllesOp1App gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.


4.4 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.Overmacht en/of bijzondere omstandigheden5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die AllesOp1App niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat AllesOp1App door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:


5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;


5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van AllesOp1App;


5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar AllesOp1App toe of van AllesOp1App naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.


5.2. AllesOp1App heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.


5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van AllesOp1App opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.


5.4. Indien AllesOp1App bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is AllesOp1App gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Eigendomsvoorbehoud6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door AllesOp1App uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.


Risico


7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door AllesOp1App geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan AllesOp1App schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en AllesOp1App kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt AllesOp1App geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.


8.2 De opdrachtgever heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de opdrachtgever het product retourneren waarna de aankoopprijs word terugbetaald. De verzendkosten van het product zijn voor de opdrachtgever. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd wanneer het product niet gebruikt is en nog verkoopbaar is. Het product moet compleet en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits AllesOp1App niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.


8.3 Het recht van retour geldt niet voor zaken die:
    * Tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper
    * Duidelijk persoonlijk van aard zijn
    * Door hun aard niet kunnen worden terug gezonden
    * snel kunnen bederven of verouderen
    * van audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur indien de koper de verzegeling heeft verbroken
    * van kranten en tijdschriften
    * Het aankoopbedrag word gecrediteerd binnen 30 dagen
     


8.4 AllesOp1App aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door AllesOp1App op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin AllesOp1App deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.


Garantie9.1 AllesOp1App verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.


9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens AllesOp1App zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.


Toepasselijk recht en geschillenregeling10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AllesOp1App is het Nederlands recht van toepassing.